Ingram Thorofare AT Avalon[AVLN4]

Date & TimeObserved stage [FEET]
22-Mar-2017 1248  1.78
22-Mar-2017 1548  2.56
22-Mar-2017 1848  1.27
22-Mar-2017 2148  -0.02
23-Mar-2017 0048  1.74
23-Mar-2017 0348  3.38
23-Mar-2017 0648  1.69
23-Mar-2017 0948  0.17
23-Mar-2017 1248  1.05
23-Mar-2017 1548  2.62
23-Mar-2017 1848  1.61
23-Mar-2017 2148  -0.33
24-Mar-2017 0048  0.89
24-Mar-2017 0348  3.07
24-Mar-2017 0648  2.22
24-Mar-2017 0948  -0.31
24-Mar-2017 1248  0.19
24-Mar-2017 1548  2.41
24-Mar-2017 1848  2.17
24-Mar-2017 2148  -0.26
25-Mar-2017 0048  0.14
25-Mar-2017 0348  2.93
25-Mar-2017 0648  3.01
25-Mar-2017 0948  0.19
25-Mar-2017 1248  -0.27
25-Mar-2017 1548  2.28
25-Mar-2017 1848  3.56
25-Mar-2017 2148  0.91
26-Mar-2017 0048  0.18
26-Mar-2017 0348  3.14
26-Mar-2017 0648  4.71