Ingram Thorofare AT Avalon[AVLN4]

Date & TimeObserved stage [FEET]
24-Apr-2017 1800  5.03
24-Apr-2017 2100  3.43
25-Apr-2017 0000  0.67
25-Apr-2017 0300  2.26
25-Apr-2017 0600  4.70
25-Apr-2017 0900  4.00
25-Apr-2017 1200  1.16
25-Apr-2017 1500  2.42
25-Apr-2017 1800  5.52
25-Apr-2017 2100  5.30
26-Apr-2017 0000  1.83
26-Apr-2017 0300  1.42
26-Apr-2017 0600  4.75
26-Apr-2017 0900  5.03
26-Apr-2017 1200  1.56
26-Apr-2017 1500  1.25
26-Apr-2017 1800  4.75
26-Apr-2017 2100  5.55
27-Apr-2017 0000  2.02
27-Apr-2017 0300  0.21
27-Apr-2017 0600  3.39
27-Apr-2017 0900  4.85
27-Apr-2017 1200  1.66
27-Apr-2017 1500  -0.05
27-Apr-2017 1800  3.47
27-Apr-2017 2100  5.57
28-Apr-2017 0000  2.83
28-Apr-2017 0300  -0.41
28-Apr-2017 0600  2.06
28-Apr-2017 0900  4.53
28-Apr-2017 1200  2.05
28-Apr-2017 1500  -0.65
28-Apr-2017 1800  2.26
28-Apr-2017 2100  5.22
29-Apr-2017 0000  3.48
29-Apr-2017 0300  -0.22
29-Apr-2017 0600  0.92
29-Apr-2017 0900  3.82