Ingram Thorofare AT Avalon[AVLN4]

Date & TimeObserved stage [FEET]
15-Aug-2017 0442  1.95
15-Aug-2017 0742  0.60
15-Aug-2017 1042  3.18
15-Aug-2017 1342  4.98
15-Aug-2017 1642  3.34
15-Aug-2017 1942  1.13
15-Aug-2017 2242  2.54
16-Aug-2017 0142  4.41
16-Aug-2017 0442  2.97
16-Aug-2017 0742  0.61
16-Aug-2017 1042  2.37
16-Aug-2017 1342  4.93
16-Aug-2017 1642  4.20
16-Aug-2017 1942  1.34
16-Aug-2017 2242  1.42
17-Aug-2017 0142  3.82
17-Aug-2017 0442  3.57
17-Aug-2017 0742  0.94
17-Aug-2017 1042  1.51
17-Aug-2017 1342  4.49
17-Aug-2017 1642  5.09
17-Aug-2017 1942  2.21
17-Aug-2017 2242  0.82
18-Aug-2017 0142  3.14
18-Aug-2017 0442  4.22
18-Aug-2017 0742  1.67
18-Aug-2017 1042  0.36
18-Aug-2017 1342  3.26
18-Aug-2017 1642  5.35
18-Aug-2017 1942  3.03
18-Aug-2017 2242  0.12
19-Aug-2017 0142  2.15
19-Aug-2017 0442  4.03
19-Aug-2017 0742  3.01
19-Aug-2017 1042  0.26
19-Aug-2017 1342  2.33
19-Aug-2017 1642  5.44
19-Aug-2017 1942  4.54