Kawainui Marsh AT near levee sta 15[KMSH1]

Date & TimeObserved stage [FEET]
25-May-2017 0600  5.01
25-May-2017 0900  5.01
25-May-2017 1200  5.02
25-May-2017 1500  5.02
25-May-2017 1800  5.02
25-May-2017 2100  5.02
26-May-2017 0000  5.02
26-May-2017 0300  5.02
26-May-2017 0600  5.02
26-May-2017 0900  5.02
26-May-2017 1200  5.03
26-May-2017 1500  5.03
26-May-2017 1800  5.03
26-May-2017 2100  5.02
27-May-2017 0000  5.02
27-May-2017 0300  5.02
27-May-2017 0600  5.02
27-May-2017 0900  5.02
27-May-2017 1200  5.02
27-May-2017 1500  5.02
27-May-2017 1800  5.02
27-May-2017 2100  5.02
28-May-2017 0000  5.01
28-May-2017 0300  5.01
28-May-2017 0600  5.01
28-May-2017 0900  5.01
28-May-2017 1200  5.01
28-May-2017 1500  5.01
28-May-2017 1800  5.01
28-May-2017 2100  5.01
29-May-2017 0000  5.01
29-May-2017 0300  5.00
29-May-2017 0600  5.00
29-May-2017 0900  5.00
29-May-2017 1200  5.00
29-May-2017 1500  5.01
29-May-2017 1800  5.00
29-May-2017 2100  5.00
30-May-2017 0000  5.00