Kawainui Marsh AT near levee sta 15[KMSH1]

Date & TimeObserved stage [FEET]
18-Sep-2017 1300  4.45
18-Sep-2017 1600  4.45
18-Sep-2017 1900  4.45
18-Sep-2017 2200  4.44
19-Sep-2017 0100  4.43
19-Sep-2017 0400  4.43
19-Sep-2017 0700  4.43
19-Sep-2017 1000  4.43
19-Sep-2017 1300  4.43
19-Sep-2017 1600  4.43
19-Sep-2017 1900  4.43
19-Sep-2017 2200  4.42
20-Sep-2017 0100  4.42
20-Sep-2017 0400  4.41
20-Sep-2017 0700  4.41
20-Sep-2017 1000  4.41
20-Sep-2017 1300  4.41
20-Sep-2017 1600  4.41
20-Sep-2017 1900  4.41
20-Sep-2017 2200  4.41
21-Sep-2017 0100  4.40
21-Sep-2017 0400  4.40
21-Sep-2017 0700  4.40
21-Sep-2017 1000  4.40
21-Sep-2017 1300  4.40
21-Sep-2017 1600  4.40
21-Sep-2017 1900  4.40
21-Sep-2017 2200  4.39
22-Sep-2017 0100  4.39
22-Sep-2017 0400  4.38
22-Sep-2017 0700  4.38
22-Sep-2017 1000  4.38
22-Sep-2017 1300  4.38
22-Sep-2017 1600  4.38
22-Sep-2017 1900  4.38
22-Sep-2017 2200  4.37