Kawainui Marsh AT near levee sta 15[KMSH1]

Date & TimeObserved stage [FEET]
24-Mar-2017 1600  4.77
24-Mar-2017 1900  4.78
24-Mar-2017 2200  4.79
25-Mar-2017 0100  4.79
25-Mar-2017 0400  4.79
25-Mar-2017 0700  4.79
25-Mar-2017 1000  4.79
25-Mar-2017 1300  4.80
25-Mar-2017 1600  4.80
25-Mar-2017 1900  4.80
25-Mar-2017 2200  4.80
26-Mar-2017 0100  4.80
26-Mar-2017 0400  4.80
26-Mar-2017 0700  4.80
26-Mar-2017 1000  4.79
26-Mar-2017 1300  4.79
26-Mar-2017 1600  4.79
26-Mar-2017 1900  4.79
26-Mar-2017 2200  4.79
27-Mar-2017 0100  4.79
27-Mar-2017 0400  4.79
27-Mar-2017 0700  4.79
27-Mar-2017 1000  4.79
27-Mar-2017 1300  4.79
27-Mar-2017 1600  4.79
27-Mar-2017 1900  4.78
27-Mar-2017 2200  4.78
28-Mar-2017 0100  4.78
28-Mar-2017 0400  4.78
28-Mar-2017 0700  4.78
28-Mar-2017 1000  4.78
28-Mar-2017 1300  4.78
28-Mar-2017 1600  4.78
28-Mar-2017 1900  4.78
28-Mar-2017 2200  4.78
29-Mar-2017 0100  4.77
29-Mar-2017 0400  4.77
29-Mar-2017 0700  4.77
29-Mar-2017 1000  4.77