Lake Winnebago AT Oshkosh[OSHW3]

Date & TimeObserved stage [FEET]
23-May-2017 1900  2.88
23-May-2017 2200  2.94
24-May-2017 0100  2.97
24-May-2017 0400  2.98
24-May-2017 0700  2.98
24-May-2017 1000  2.98
24-May-2017 1300  2.98
24-May-2017 1600  2.98
24-May-2017 1900  2.97
24-May-2017 2200  2.97
25-May-2017 0100  2.97
25-May-2017 0400  2.97
25-May-2017 0700  2.99
25-May-2017 1000  2.99
25-May-2017 1300  2.98
25-May-2017 1600  2.97
25-May-2017 1900  2.97
25-May-2017 2200  2.97
26-May-2017 0100  2.97
26-May-2017 0400  2.97
26-May-2017 0700  2.98
26-May-2017 1000  2.98
26-May-2017 1300  2.98
26-May-2017 1600  2.98
26-May-2017 1900  2.98
26-May-2017 2200  2.99
27-May-2017 0100  2.99
27-May-2017 0400  2.98
27-May-2017 0700  2.98
27-May-2017 1000  2.98
27-May-2017 1300  2.98
27-May-2017 1600  2.98
27-May-2017 1900  2.99
27-May-2017 2200  2.99
28-May-2017 0100  3.00
28-May-2017 0400  3.00
28-May-2017 0700  3.00
28-May-2017 1000  3.00
28-May-2017 1300  3.00