Lake Winnebago AT Oshkosh[OSHW3]

Date & TimeObserved stage [FEET]
17-Sep-2017 0300  2.79
17-Sep-2017 0600  2.79
17-Sep-2017 0900  2.79
17-Sep-2017 1200  2.79
17-Sep-2017 1500  2.78
17-Sep-2017 1800  2.78
17-Sep-2017 2100  2.78
18-Sep-2017 0000  2.78
18-Sep-2017 0300  2.78
18-Sep-2017 0600  2.78
18-Sep-2017 0900  2.78
18-Sep-2017 1200  2.78
18-Sep-2017 1500  2.78
18-Sep-2017 1800  2.78
18-Sep-2017 2100  2.78
19-Sep-2017 0000  2.78
19-Sep-2017 0300  2.78
19-Sep-2017 0600  2.78
19-Sep-2017 0900  2.78
19-Sep-2017 1200  2.78
19-Sep-2017 1500  2.77
19-Sep-2017 1800  2.77
20-Sep-2017 0000  2.77
20-Sep-2017 0300  2.76
20-Sep-2017 0600  2.76
20-Sep-2017 0900  2.76
20-Sep-2017 1200  2.76
20-Sep-2017 1500  2.76
20-Sep-2017 1800  2.76
20-Sep-2017 2100  2.76
21-Sep-2017 0000  2.80
21-Sep-2017 0300  2.85