Lake Winnebago AT Oshkosh[OSHW3]

Date & TimeObserved stage [FEET]
20-Apr-2017 2300  2.58
21-Apr-2017 0200  2.56
21-Apr-2017 0500  2.55
21-Apr-2017 0800  2.56
21-Apr-2017 1100  2.57
21-Apr-2017 1400  2.60
21-Apr-2017 1700  2.63
21-Apr-2017 2000  2.67
21-Apr-2017 2300  2.68
22-Apr-2017 0200  2.68
22-Apr-2017 0500  2.70
22-Apr-2017 0800  2.70
22-Apr-2017 1100  2.69
22-Apr-2017 1400  2.68
22-Apr-2017 1700  2.67
22-Apr-2017 2000  2.67
22-Apr-2017 2300  2.67
23-Apr-2017 0200  2.67
23-Apr-2017 0500  2.67
23-Apr-2017 0800  2.67
23-Apr-2017 1100  2.66
23-Apr-2017 1400  2.66
23-Apr-2017 1700  2.66
23-Apr-2017 2000  2.71
23-Apr-2017 2300  2.72
24-Apr-2017 0200  2.73
24-Apr-2017 0500  2.72
24-Apr-2017 0800  2.71
24-Apr-2017 1100  2.70
24-Apr-2017 1400  2.68
24-Apr-2017 1700  2.67
24-Apr-2017 2000  2.66
24-Apr-2017 2300  2.67
25-Apr-2017 0200  2.68
25-Apr-2017 0500  2.67
25-Apr-2017 0800  2.67
25-Apr-2017 1100  2.67
25-Apr-2017 1400  2.67